Obchodní podmínky

společnosti:                Petr Koupil

se sídlem:                   Těšetice 224, 78346

identifikační číslo:       73219681

Obchodní podmínky jsou platné pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.reno.indianmoto.cz

 Úvodní ustanovení

V internetovém obchodě www.reno.indianmoto.cz platí pro nákup níže uvedené obchodní podmínky které blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je vlastník a provozovatel internetových stránek. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami upravené, zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.Je-li smluvní stranou podnikatel a jedná-li při uzavření objednávky v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, řídí se vztah mezi prodávajícím a kupujícím zákonem č. 513/1991 Sb., obchodním zákoníkem, vše ve znění novel.

 Vymezení pojmů

Dodavatel/prodávající – je osoba, která dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující/spotřebitel – je osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby.

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je uzavřena momentem potvrzení objednávky ze strany prodávajícího. Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.

Obchodní podmínky – smluvní ujednání mezi prodávajícím a kupujícím.

Kupující souhlasí s těmito obchodními podmínkami platnými a účinnými v momentu odeslání své objednávky a je jimi vázán od momentu uzavření kupní smlouvy. S těmito podmínkami má kupující možnost se seznámit před vlastním uskutečněním své objednávky.

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.reno.indianmoto.cz  jsou závazné.

Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a že s nimi souhlasí. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího momentem převzetí zboží a zaplacení kupní ceny. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu www.reno.indianmoto.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas ke shromažďování a archivování osobních údajů. Tento souhlas je poskytnut na dobu neurčitou. Veškeré osobní údaje zákazníků jsou chráněny před zneužitím a nejsou poskytovány třetím osobám. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné, mimo cen dílů v kategorii Indian a těch dílů kde je zobrazena cena 0,00 Kč. Cena těchto dílů Vám bude sdělena na vyžádání.

Odstoupení od smlouvy

Kupující má právo podle občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě prodávajícímu. Po obdržení vráceného zboží, prodávající obratem zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem.
Spotřebitel je povinen uhradit veškeré expediční náklady (poštovné).

  • Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek:
  • Rozhodnutí o odstoupení od smlouvy je nutné neprodleně oznámit na email: renoindian@gmail.com a své požadavky konkretizujte písemně v zásilce u zboží, které budete vracet.
  • Zboží musí být v původním nepoškozeném obalu.
  • Musí být nepoškozené a kompletní.
  • S originálním dokladem o koupi.
  • V žádném případě nám zboží nezasílejte na dobírku! Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Reklamace zboží, záruka

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí zboží kupujícím.Případná reklamace musí být uplatněna u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena a to bez odkladu, ihned po zjištění závady. Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, případně technologického postupu. Tyto vady se obvykle projeví již po krátké době užívání. V případě odstranitelné vady máte nárok na bezplatnou záruční opravu. V případě vady neodstranitelné máte nárok na vrácení peněz nebo na výměnu zboží za bezvadné. Kupující je povinen při reklamaci v rámci zákonné záruky prokázat uzavření kupní smlouvy, nejlépe za pomoci dokladu o koupi. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 30 dnů od doručení.

Cena a platba

Všechny součásti pro motocykly Indian(Kategorie Indian) jsou na objednávku,nelze je objednat přidáním do košíku, uvedená cena 0,00Kč neplatí a jejich aktuální cena Vám bude sdělena na vyžádání.

Ostatní uvedené na webových stránkách  www.reno.indianmoto.cz jsou uváděny jako konečné. Náklady na dopravu jejichž výše se může dle konkrétní objednávky lišit, jsou následně přičteny v objednávkovém formuláři. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění objednávkového formuláře. Jako cena při uzavření smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím. Tato cena bude uvedena v objednávce a v emailu potvrzujícím přijetí objednávky zboží. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako daňový doklad a dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.

 Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne obdržení závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající je vyexpedovat nebo předat dopravci nejpozději do 7 pracovních dnů a to při vybraném způsobu doručení zásilky na dobírku nebo jako osobní odběr. V případě, že objednané zboží není možné dodat v uvedeném termínu, bude Prodávající Kupujícího o tomto neprodleně informovat spolu s informací o náhradním termínu dodání. 

Závěrečná ustanovení

Společnost Petr Koupil, jakožto provozovatel internetového obchodu www.reno.indianmoto.cz, je v souladu se zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, oprávněn vykonávat majetková autorská práva k těmto internetovým stránkám. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu www.reno.indianmoto.cz a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím. Obchodní podmínky platí v tom rozsahu a znění, které je uvedeno na internetových stránkách Prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky. Odesláním elektronické objednávky stvrzuje Kupující Prodávajícímu, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

Nejsme plátci DPH.

V Těšeticích 1.1.2013

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.